سر و صورتم را اگر ندهم (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
(از نک پا می گذارم از بلندترین (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
مشروط به اینکه بدون قید (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
دریا نشده جزر و مد من از (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
گم می شوم از تو شبیه مردم (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
غرقي اگر بودي در وسط دريا(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
مخزني از «من»ي از فولاد آتش گرفته (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
و از اینجا به بعد بود که (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
اسلحه ور رفتن هم بی فایده (یدالله رویایی ) - دوشنبه 24 مهر 1391
مامور شهرداری از اینکه خودش (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
گرهی افتاده در کارت انگار (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
به مار ماده ی بی آزاری قسم (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
به شب قسم (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
به عاشق تو نبودم اگر قسم (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
از ممنوعیت هایی كه درچاه ریخته اند(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
آن طورها كه بود بد هم نبود (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
زنِ بار در کلکته هم که باردار بشود (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
با چشم غول هم که به دنیا (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
امروز هم می گذرد با گل نرگس (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
هر پروانه ای که بر سر این شاخه (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
كبريت اختراع مادرم بود (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
آدم هاي بي وفا به من چه (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
این مهمانخانه یکسره تعطیل نیست(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
تهدید نمی‏کند تو را دیگر خطری (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
كاري به كارش ندارند(علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
صورت به صورت عاشق صورت ها می شد (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
چخماق و کلمات سنگ شده (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
یادگاری های تراشیده شده از در (علی بابا چاهی) - دوشنبه 24 مهر 1391
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد